Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů (vašich „Údajů”) bere společnost Tarkett vážně. V těchto zásadách ochrany osobních údajů (dále označovaných jako „Zásady ochrany osobních údajů”) je vysvětleno, jakým způsobem, v souladu s platnou legislativou, shromažďujeme a používáme vaše údaje. Doporučujeme, abyste si přečetli i naše Cookies Policy.

 

Kdo figuruje jako správce vašich údajů?

Správcem Vašich údajů je Tarkett Polska sp. z o.o. – organizační složka , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76132, IČO 01617630, DIČ CZ683286212, se sídlem na adrese: Tarkett Česká republika  Sp. z o.o. - organizační složka Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 (dále jako "Tarkett")

Kdykoli je dále v těchto Zásadách ochrany osobních údajů zmíněno „my” nebo „náš”, znamená to: Tarkett Česká republika.

 

Na co se tyto zásady ochrany osobních údajů vztahují?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vaše údaje shromážděné společností Tarkett, ať již přes Web této společnosti nebo jiným způsobem.

Web nebo aplikace společnosti Tarkett mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, popř. přidružených společností. Upozorňujeme, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady nepřebíráme žádné závazky ani zodpovědnost.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Řiďte se poslední verzí uvedenou online na internetu.

 

Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím různých kanálů, včetně webových stránek, sociálních médií, událostí, telefonních hovorů, e-mailů a jinými způsoby. Takové Údaje mohou obsahovat:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození),
 • kontaktní údaje (např. poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • pracovní pozice/zařazení ve vaší společnosti, pokud jednáte v pracovní záležitosti,
 • záznamy korespondence se společností Tarkett a odpovědi v našich průzkumech.

Vaše Údaje můžeme shromažďovat i automaticky, včetně souborů cookie a jiných sledovacích pomůcek. Upozorňujeme, že adresu IP nikdy nepoužíváme k vaší identifikaci coby fyzické osoby, ale využíváme ji pouze k určení města, ze kterého se připojujete. Další informace najdete v našich Zásadách k souborům cookies.
Vaše Údaje můžeme shromažďovat i z externích zdrojů, např. od společností třetích stran nebo z veřejně přístupných zdrojů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré takové Údaje a kdykoli to bude možné, budeme vás ohledně zdroje, ze kterého jsme je získali, informovat.

 

Pro jaké účely budeme vaše Údaje používat?

Vaše Údaje používáme především pro účely správy našich vztahů se zákazníky, popř. potenciálními zákazníky, obzvláště v následujících situacích:

 • zpracovávání objednávek a doručování produktů,
 • reakce na vaše požadavky,
 • správa reklamací produktů,
 • rozesílání novinek a informací o našich produktech, které by vás mohly zajímat,
 • správa věrnostních programů,
 • provádění průzkumů za účelem zlepšování našich služeb a produktů,
 • organizování soutěží,
 • sestavování statistik pro marketingové analýzy.

Vaše Údaje můžeme zpracovávat i pro jakékoli jiné konkrétní účely oznámené v době jejich shromažďování.

 

Jaké jsou právní důvody zpracování Údajů?

Když vezmeme v úvahu účel, jsou vaše Údaje zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

 • když jsou vyžadovány pro účely plnění smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou,
 • když je to nezbytné ke sledování našich oprávněných zájmů, včetně:
  - zabezpečení sítě a informací k ochraně vašich Údajů před ztrátou, poškozením
     či neoprávněným přístupem,
  -  vyhodnocení našich služeb na základě záznamů telefonních hovorů s našimi
     kontaktními centry, aktivity přímého marketingu
  - (jiné, než u kterých vyžadujeme váš souhlas),
 • když jsou nezbytné ke splnění zákonné povinnosti, obzvláště při jejich využití nějakým státním úřadem nebo vyšetřovacím orgánem,
 • když jste poskytli výslovný souhlas pro konkrétní a stanovené účely.

 

S kým vaše Údaje sdílíme?

Vaše Údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • další subjekty v rámci skupiny Tarkett pro interní administrativní účely,
 • naši důvěryhodní dodavatelé třetích stran za účelem poskytování nejrůznějších služeb naším jménem, např. služeb hostingu a údržby,
 • třetí strany, které mohou nabízet služby týkající se našich vlastních produktů a služeb,
 • soudní orgány, státní úřady nebo státní orgány, na vyžádání a v rozsahu dovoleném zákonem.

Ve všech případech bude společnost Tarkett sdílet vaše Údaje na bázi nutnosti jejich znalosti za účelem splnění výše definovaných účelů.

 

Kde vaše Údaje uchováváme?

Vaše Údaje uchováváme v naší databázi nebo v databázi našich poskytovatelů služeb.
Z důvodu mezinárodního charakteru skupiny Tarkett a za účelem optimalizace kvality našich služeb mohou být vaše Údaje předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V takových případech použijeme příslušné právní záruky, abychom zajistili, že bude s vašimi Údaji nakládáno v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.
Chcete-li získat kopii těchto záruk nebo informace, kde lze tyto dokumenty najít, můžete nám zaslat písemnou žádost, jak je uvedeno v 10. části Zásad ochrany osobních údajů.

 

Jak zajistíme bezpečnost a důvěrnost vašich Údajů?

Společnost Tarkett se zavazuje, že zajistí bezpečnost vašich Údajů. Za tím účelem jsme přijali příslušná technická a organizační opatření, abychom zabránili, pokud možno, jakémukoli nahodilému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, pozměnění nebo neoprávněnému přístupu.

 

Jak dlouho budeme vaše Údaje uchovávat?

Vaše Údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro jaký byly shromážděny, v mezích umožněných platným zákonem. Za určitých okolností můžeme vaše Údaje uchovávat po delší dobu za účelem vyhovění právním, účetním nebo ohlašovacím požadavkům.

 

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

V rámci platných zákonů můžete mít následující práva:

 • právo na přístup ke svým Údajům,
 • právo na opravu a aktualizaci vašich Údajů,
 • právo na výmaz vašich Údajů,
 • právo na omezení zpracování vašich Údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich Údajů, zejména když je jejich zpracování založeno na našich oprávněných zájmech,
 • právo na odvolání vašeho souhlasu v kterémkoli okamžiku,
 • právo na vyžádání navrácení vašich Údajů ve strukturovaném datovém souboru, buď vám nebo třetí straně, pokud je to technicky možné (přenositelnost osobních údajů),
 • právo na podání stížnosti u kompetentního úřadu na ochranu osobních údajů.
   

Pokud si přejete uplatnit některé z vašich práv, zašlete nám e-mail na adresu:
dataprivacy.cz@tarkett.com nebo dopis na adresu:
Tarkett Česká republika Sp. z o.o.
- organizační složka Vinohradská
2828/151 130 00 Praha 3

Upozorňujeme, že před zpracováním žádosti si od vás můžeme vyžádat doklad totožnosti a kompletní údaje vaší žádosti. Tyto údaje použijeme pouze k ověření totožnosti a nebudeme je ukládat po delší dobu, než bude nezbytně nutné pro tento účel.
Odpověď vám bude zaslána v rozumném intervalu, v souladu s platnými předpisy.