Všeobecné Obchodní Podmínky

Všeobecné Obchodní Podmínky

1. Obecná Ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky, s nimiž Kupující souhlasí při uzavření smlouvy, se vztahují na celý obchodní vztah mezi firmou Tarkett Polska Sp. z o.o. (dále jen "Prodávající") a Kupujícím na základě objednávek, které Kupující zadává u „Prodávajícího“.  

1.2 Zadáním objednávky u Prodávajícího Kupující potvrzuje, že plně a bezvýhradně přijímá Všeobecné obchodní podmínky, s výjimkou jiných dokumentů, jako jsou katalogy a brožury vydávané Prodávajícím pouze pro informativní účely. Ustanovení tohoto bodu 1.2 nemají vliv na smluvní podmínky záruky poskytnuté Kupujícímu.

1.3 Kupující se nesmí dovolávat ujednání, která jsou v rozporu s ujednáními obsaženými ve Všeobecných prodejních podmínkách (výjimkou může být případ, kdy jsou pravidla spolupráce stanovena v nadřazeném dokumentu, např. obchodní smlouvě). Strany takto vylučují použití jakýchkoli jiných smluvních ujednání, s výjimkou výše uvedených obchodních smluv. Jakékoli jiné Kupujícím uplatňované úpravy se nepoužijí.

1.4 Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek mohou být měněna pouze písemně, jinak jsou neplatná.

2. Objednávky

2.1 Smlouva o obchodní spolupráci mezi Prodávajícím a Kupujícím se považuje za platnou a závaznou, pokud Prodávající písemně potvrdí přijetí objednávky zadané Kupujícím v souladu s bodem 2.2 níže. Absence odpovědi Prodávajícího na objednávku zaslanou Kupujícím se nepovažuje za přijetí objednávky (nepoužije se tedy článek 68.2 polského občanského zákoníku).

2.2 Objednávka Kupujícího musí obsahovat: číslo objednávky (pokud bylo přiděleno), datum a místo vystavení objednávky, čitelný podpis osoby oprávněné k zadávání objednávek, seznam objednaného zboží se zvláštním důrazem na uvedení kódů, názvů, množství, měrných jednotek a cen (podle ceníku místní pobočky Tarkett Polska, platného v den objednávky), údajů o osobě oprávněné k převzetí zboží, přesné adresy dodání, navrhovaného termínu vyřízení objednávky.

2.3 Prodávající není povinen přistoupit na změnu nebo storno objednávky Kupujícího, pokud bude informace o změnách zaslána po přijetí objednávky. 

3. Dodací Podmínky

3.1 Dodávky se uskutečňují na základě potvrzené písemné objednávky Kupujícího, a to formou přímého dodání zboží Kupujícímu nebo jeho dodáním prostřednictvím spediční nebo přepravní společnosti [uvedené v objednávce Kupujícího] (dále jen "Dodavatel"), pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nedojde k jiným výslovným písemným ujednáním.

3.2 Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím neprodleně převzít. Veškeré náklady vzniklé v důsledku nesplnění výše uvedené dohody Kupujícím (pokuty, skladovací poplatky atd.) uhradí Kupující. 

3.3 Prodávající má právo pozastavit dodávky v případě, že Kupující nesplnil své obchodní závazky vůči Prodávajícímu uvedené ve výše uvedených bodech. Prodávající je plně oprávněn tak učinit i v případě, že dodávka a její termín byly schváleny oběma stranami.

3.4 Veškeré dodávky se uskutečňují v závislosti na dostupnosti objednávaných výrobků. Prodávající je proto oprávněn organizovat úplné nebo částečné dodávky.

3.5 Všechny dodací lhůty závisí na výrobních a přepravních kapacitách. Harmonogramy dodávek jsou Prodávajícím sdělovány výhradně pro informaci a za jejich nedodržení nelze Prodávajícímu přičítat odpovědnost.

4. Záruka a Garance

4.1 Tento článek 4 stanoví garanční podmínky vztahující se na zboží dodané Prodávajícím Kupujícímu.

4.2 Po obdržení dodaného zboží je Kupující povinen zboží zkontrolovat za účelem zjištění případných zjevných i skrytých vad.

4.3 Veškeré nároky Kupujícího z titulu záruky týkající se: vlastností a druhu zboží a jakýchkoli vad zjistitelných po kontrole uvedené v bodě 4.2 musí být uplatněny písemně a zaslány Prodávajícímu doporučeným dopisem s dodejkou nebo emailem nejpozději do osmi dnů po dodání vadného zboží, přičemž se Kupující zavazuje zpřístupnit vadné zboží ve stavu, v jakém bylo dodáno, k prohlídce Prodávajícímu na každou jeho žádost. Pokud bylo zboží zpracováno, odpovědnost Prodávajícího za vady zboží zaniká. V případě nedodržení výše uvedených podmínek může dojít ke ztrátě práv ze záruky.

4.4 Veškeré nároky Kupujícího z titulu záruky neuvedené v bodě 4.3 musí být Prodávajícímu zaslány písemně doporučeným dopisem s dodejkou nebo faxem nejpozději do osmi dnů od dodání zboží.

4.5 V případě nedodržení výše uvedených podmínek může dojít ke ztrátě práv ze záruky.

4.6 Nedodržení zásad uvedených v bodech 4.3 a 4.4 bude mít za následek ztrátu záručních práv. Kupující by měl přestat výrobek používat ihned po zjištění vady, jinak ztratí svá záruční práva.

4.7 Nároky Kupujícího ze záruky jsou omezeny na výměnu vadného zboží. Žádné další nároky, jako je snížení ceny, oprava nebo právo na ukončení obchodní smlouvy, nejsou přípustné. Prodávající nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za škody související s dodáním výrobků (včetně zejména úhrady nákladů na montáž a demontáž zařízení, příček, nábytku atd. a nákladů na dodání a realizaci projektu), a to bez ohledu na článek 566 polského občanského zákoníku.

4.8 Prodávající nenese odpovědnost z garance, pokud Kupující objednal zboží v rozporu s jeho určením (bez předchozí konzultace s Prodávajícím), nebo pokud bylo zboží užíváno a udržováno v rozporu s pokyny Prodávajícího, nebo pokud zboží nebylo předmětem standardního užívání.

4.9 Odpovědnost Prodávajícího ze záruky se nevztahuje na zboží se sníženou hodnotou, náležející do nižší třídy, které bylo Kupujícímu prodáno s jeho vědomím, nebo pokud je Kupující zprostředkovatelem prodeje krytin.

4.10 Odpovědnost Prodávajícího z garance se nevztahuje na případy, kdy byla na dané zboží Kupujícímu poskytnuta jiná písemná záruka.

4.11 V případě uplatnění práv z garance (podle Všeobecných obchodních podmínek) je Kupující povinen vadné zboží uskladnit na vlastní nebezpečí a nést náklady s tím spojené až do doby vrácení zboží za podmínek stanovených Prodávajícím. Prodávající není povinen přijmout vrácení zboží, pokud vrácení není výsledkem Prodávajícím potvrzeného vyřízení reklamace.

4.12 Zahájení reklamačního řízení nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit cenu za vydané zboží.

4.13 Odpovědnost Prodávajícího z garance je vyloučena, pokud Kupující provedl opravu zboží bez písemného souhlasu Prodávajícího.

4.14 Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, Prodávající neodpovídá ze záruky, pokud tvrzená vada nebo neshodnost vznikly v důsledku environmentálních zkoušek nebo nadměrného užívání, nesprávného užívání, užívání v rozporu s návodem pro uživatele, nedbalosti, nesprávné instalace nebo nehody v důsledku nesprávné opravy, úpravy, modifikace, skladování, přepravy nebo nesprávné obsluhy. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená užíváním v rozporu s návodem k obsluze, užíváním v rozporu s účelem užívání Výrobků, mechanickým poškozením nebo použitím spotřebního materiálu, který není doporučen výrobcem.

5. Ceny

Ceny jsou platné podle ceníku stanoveného v den zadání objednávky Kupujícím. Uvedené ceny jsou netto ceny bez daně a ceníky mohou být Prodávajícím měněny bez předchozího upozornění. Nejméně jednou ročně budou jednotkové ceny Kupujícímu sděleny z podnětu Prodávajícího nebo na žádost Kupujícího.  

6. Výhrada Vlastnictví

6.1 Prodávajícímu zůstává zachováno vlastnické právo ke zboží do okamžiku obdržení úplné platby za zboží a případných dodatečných nákladů, včetně celkových nákladů na dopravu, úroků atd. Formy platebního příslibu (směnka, akreditiv, bankovní záruka atd.) nenahrazují platbu za zboží.

6.2 Nezaplacení ve sjednané lhůtě opravňuje Prodávajícího bez dalšího upozornění Kupujícího odstoupit od obchodní smlouvy a požadovat vrácení vydaného zboží.

6.3 Nebezpečí ztráty nebo poškození zboží přechází na Kupujícího okamžikem vydání zboží, a pokud bylo zboží svěřeno dopravci, okamžikem vydání zboží dopravci, bez ohledu na to, kdo nese náklady na dopravu.

7. Fakturace

Prodávající bude Kupujícímu vystavovat faktury s DPH. Kupující souhlasí s fakturací části objednaného materiálu podle dodacích podmínek.

8. Splatnost

8.1 Veškeré zboží je splatné v hotovosti po přijetí objednávky Kupujícího před jeho odesláním Kupujícímu. Rozhodnutí Prodávajícího o odkladu splatnosti spojené s konkrétní obchodní smlouvou neznamená poskytnutí odkladu splatnosti Kupujícímu v případě jiných obchodních smluv. Pokud daná obchodní smlouva zahrnuje více dodávek, odklad splatnosti za jednu z nich nebo odmítnutí přijetí faktury zakládá právo Prodávajícího zrušit veškeré podmínky obchodní smlouvy nebo její části bez předchozího upozornění. V takovém případě bude zakoupené zboží vráceno na náklady Kupujícího. Právo Prodávajícího zrušit smlouvu nezakládá Kupujícímu právo na uplatnění nároku na náhradu případné škody na zboží.

8.2 Nedodržení termínu splatnosti upraveného v obchodní smlouvě má za následek zahájení vymáhání pohledávky a účtování zákonného úroku z prodlení (13 % ročně) za každý den prodlení.

8.3 Slevy poskytované zákazníkům se realizují na základě písemné dohody s uvedením délky splatnosti jejich platby, jejíž podmínkou je úplná a včasná úhrada objednaného zboží. Tyto slevy mohou být realizovány buď jako záloha na budoucí dodávky, nebo mohou být vyplaceny Kupujícímu přímo - podle uvážení Prodávajícího.

8.4 Jakékoli prodlení v platbách opravňuje Prodávajícího k pozastavení dodávek Kupujícímu až do doby, kdy budou uhrazeny všechny dlužné částky včetně úroků z prodlení. 

8.5 Pokud Kupující neprovede platbu ve stanovené lhůtě, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím vrácení nezaplaceného zboží, jakož i náhradu škody, pokud bylo zboží použito nebo poškozeno nebo pokud je hodnota převzatého zboží nižší než částka, kterou měl Kupující zaplatit.

8.6 Pokud prodlení s jakoukoli platbou Prodávajícímu přesáhne 14 dní, může Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit bez stanovení dodatečné lhůty. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou z těchto důvodů.

8.7 Pokud se finanční situace Kupujícího zhorší, v důsledku čehož nebude Kupující schopen zaplatit za objednané zboží, vyhrazuje si Prodávající právo zadržet dosud nezaplacené dodávky a zrušit obchodní smlouvu, dokud neobdrží odpovídající jistotu nebo zálohu.

8.8 Zaplacením se rozumí připsání převedené částky na bankovní účet Prodávajícího, uvedený na faktuře s DPH ve výši uvedené na faktuře.

8.9 Prodávající je oprávněn požadovat vedle hlavní pohledávky a úroků z prodlení také úhradu soudních nákladů, nákladů exekuce, nákladů právního zastoupení a nákladů spojených s vymáháním této pohledávky.

9. Důvěrnost informací

9.1 S výhradou ustanovení 9.3 a s výjimkou a) zaměstnanců zaměstnaných Prodávajícím, kterým byly informace poskytnuty v rámci obchodní smlouvy, b) poradců Kupujícího, c) podřízených složek Kupujícího se Kupující zavazuje, že nezveřejní ani neumožní zveřejnění důvěrných informací týkajících se Prodávajícího a jeho podřízených složek, (čili informací, které Prodávající nebo jeho podřízené složky nezveřejnily), které byly Kupujícímu zpřístupněny či sděleny v důsledku nebo v souvislosti s jednáním o obchodních smlouvách nebo které Kupující takto získal. Kupující je povinen zajistit příslušnou doložku o mlčenlivosti, kterou se rozumí, že osoby uvedené v písmenech a) až c) společně s Kupujícím odpovídají za zveřejnění těchto informací.

9.2 Povinnost kupujícího podle bodu 9.1 platí po celou dobu trvání smlouvy s Prodávajícím a dále po dobu následujících pěti let po odstoupení od ní/po jejím ukončení.

9.3 Kupující je zproštěn povinnosti nezveřejňovat důvěrné informace týkající se Prodávajícího, pokud tyto informace: (a) se dostanou na veřejnost bez zavinění Kupujícího, (b) byly sděleny Kupujícímu bez jakéhokoli omezení jejich důvěrnosti třetími osobami oprávněnými sdělovat a zveřejňovat výše uvedené informace, (c) byly Kupujícím zpracovány bez použití důvěrných informací získaných od Prodávajícího. Povinnost uložená podle bodu 9.1 není pro Kupujícího ani jiné příslušné orgány právně závazná. V případě výše uvedeného je Kupující povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zveřejnění důvěrných informací, pokud takové oznámení není v rozporu s ustanoveními platných právních předpisů.

10. Meze Výrobní Tolerance

10.1 Prodávající si vyhrazuje právo tolerovat odchylky v rámci výrobních tolerančních mezí některých výrobků, které se liší podle technických standardů příslušného výrobku. Vlastnosti výrobků spadajících do výrobní tolerance nezakládají žádné garanční nároky Kupujícího.

10.2 Rozdíly v odstínu mezi různými vyrobenými výrobky a vzorkovnicemi nezakládají žádné garanční nároky Kupujícího. 

10.3 Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny výrobků v závislosti na vlastním technologickém vývoji a ukončit výrobu daného výrobku bez předchozího upozornění, a to bez jakýchkoli závazků vůči Kupujícímu.

11. Dovoz

11.1 V případě dodávky zboží ze zemí Evropské unie je Prodávající zodpovědný za zboží až do okamžiku dodání zboží na místo určené Kupujícím.

11.2 V případě dodávky zboží ze zemí mimo Evropskou unii, Kupující nese veškerou odpovědnost za splnění všech požadavků týkajících se dopravy objednaného zboží na místo určené v obchodní smlouvě. Všechny tyto požadavky se považují za platné v okamžiku, kdy Prodávající zašle písemné potvrzení objednávky. Od tohoto okamžiku nese riziko, že zboží nebude propuštěno celní nebo jinou službou, Kupující, který odpovídá za přepravu zboží v souladu s pravidly pro přepravu zboží.

12. Nahodilé Události

12.1 Kromě okolností, které se obvykle považují za nahodilé události, se za nahodilou událost považuje také přerušení výroby z důvodu potíží se zásobováním, nedostatku pracovních prostředků nebo surovin, stávek nebo narušení dopravy. Výše uvedené situace se považují za nahodilé události, i když nejsou považovány za nepředvídatelné, neodvratitelné nebo nepřekonatelné, tj. nemají vlastnosti nahodilé události. Nedostatek finančních prostředků na straně Kupujícího ve výši potřebné k úplnému zaplacení objednaného zboží se nepovažuje za vyšší moc ani za nahodilou událost.

12.2 Vznik nahodilé události pozastavuje platnost ustanovení obchodní smlouvy, a to od okamžiku obdržení doporučeného dopisu s dodejkou, nebo emailu s popisem předmětné události.

12.3 Nahodilá událost trvající déle než šest měsíců může být důvodem k vypovězení obchodní smlouvy kteroukoli ze stran zasláním písemného oznámení doporučeným dopisem s dodejkou.

Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za neplnění nebo opožděné plnění, pokud:

(i) dané neplnění nebo zpoždění je způsobeno přerušením výrobního procesu Výrobku; nebo

(ii) předmětné neplnění nebo zpoždění bylo způsobeno událostí vyšší moci, jak je definována níže, nebo právními předpisy.

V případě každého z výše uvedených případů neplnění se plnění příslušných částí Smlouvy pozastavuje po dobu trvání příslušného nezaviněného neplnění, aniž by Prodávající byl povinen Kupujícímu hradit jakékoli následné škody nebo za ně odpovídal.

Pojem "vyšší moc" znamená a zahrnuje jakékoli okolnosti nebo případy, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího, bez ohledu na to, zda je bylo možné předvídat v době uzavření Smlouvy, a kvůli kterým není možné vznést vůči Prodávajícímu oprávněný požadavek na plnění jeho povinností, zejména případ vyšší moci nebo porušení povinností některým z dodavatelů Prodávajícího. Pokud případ vyšší moci trvá déle než šest měsíců, může být důvodem ke zrušení obchodní smlouvy kteroukoli ze smluvních stran zasláním písemného oznámení doporučeným dopisem s dodejkou.

13. Omezení odpovědnosti prodávajícího

13.1 Odpovědnost Prodávajícího nahradit škodu je omezena na skutečnou škodu (s úplným vyloučením jakékoli nepřímé škody, včetně ušlého zisku) a na částku nepřesahující kupní cenu Výrobků ze strany Kupujícího podle těchto Obchodních podmínek. 

13.2 Omezení uvedená v článku 9 výše platí pouze v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

14. Oddělitelnost

14.1 Strany se jednomyslně dohodly, že pokud bude některé z ustanovení Všeobecných obchodních podmínek prohlášeno za neplatné nebo neúčinné nebo bude zrušena soudem/příslušným správním orgánem, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena.

14.2 Skutečnost, že Prodávající po určitou dobu neuplatňuje nárok na provize vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek v daném období, neznamená, že se Prodávající nároku na tyto provize do budoucna zříká.

15. Postoupení, Započtení

15.1 Kupující nesmí převést žádná svá práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

15.2 Pokud se Strany písemně nedohodnou jinak, je vyloučeno právo Kupujícího na započtení jeho pohledávek z této Smlouvy proti pohledávkám Prodávajícího a jakýmkoli jiným pohledávkám, které mohou mít Strany vůči sobě navzájem.

16. Porušení a odstoupení od smlouvy

Prodávající může písemným oznámením Kupujícímu s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy nebo její části, a to bez jakýchkoli závazků, pokud:

a) Kupující poruší jakékoli ustanovení Smlouvy;

(b) je zahájeno jakékoli řízení o likvidaci nebo bude podán insolvenční návrh vůči Kupujícímu. Okamžikem odstoupení od Smlouvy se všechny platby, které má Kupující podle Smlouvy uhradit, stávají okamžitě splatnými a vymahatelnými.

17. Právní základ

17.1 Všechny nabídky, potvrzení a Smlouvy se řídí a vykládají v souladu s polským právem. Veškeré spory vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní se Kupující a Prodávající budou v první řadě snažit vyřešit dohodou a jednáním. Spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny obecným soudem příslušným podle sídla Prodávajícího.

17.2 Strany shodně vylučují ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 a Úmluvy o promlčení při mezinárodní koupi zboží ze dne 14. června 1974.